home

informatii utile

cursuri & servicii

adresa & program

atributii

conducere

legislatie

organizare

contact

contact

declaratii de avere

inspectie fiscalalegislatie

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

 

Legislatie aplicabila :

 

REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUTIEI

- Legea nr.108/1999 - republicata - privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii ;

- H.G. nr.1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii - modificata si completata ;

- O.G. nr.27/2002 - modificata si completata - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

- O.G. nr.33/2002 - modificata si completata - privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale;

- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; modificata si completata;

- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001;

- O.G. nr.2/2001 - modificata si completata, privind regimul juridic al contraventilor ;

- HG. nr.11/2009 - modificata si completata, privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale;

- H.G. nr. 500/2011 - modificata si completata,privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

- Ordinul MMFPS nr. 1918/2011 - pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor Ón format electronic

 

REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA IN MUNCA

- Codul muncii - Legea nr. 53/2003 - republicata;

- Ordinul nr. 1083/2011 pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca;

- Ordinul nr. 64/2003 al M.M.S.S. pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca modificat si completat prin Ordinul MMFPS nr. 1616/2011;

- Legea nr.62/2011 dialogului social;

-† Legea nr.195/2001, a voluntariatului republicata;

- Legea nr.333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;

- Legea nr.22/1969 (BO 132/18.11.1969) - modificata si completata - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor;

- O.G. nr.129/2000 - republicata - privind formarea profesionala a adultilor;

- H.G.522/2003 pentru aprobarea normelor medotologice de aplicare a prevederilor O.G.nr.129/2000 ;

-† Legea nr. 67/2006 - privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii saul al unor parti ale acestora, ;

- O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - republicata;

- Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati; republicata;

- Legea nr.142/1998 -privind acordarea tichetelor de masa;

 

REGLEMENTARI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTILOR ECONOMICI

- O.U.G. nr. 44/2008 - privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, modificata si completata;

- OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;- modificata si completata;

- O.G. nr.65/1994 - republicata- privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor ;

-† O.G. 2/2000 - privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

- Legea nr.8/1996 - modificata si completata - privind dreptul de autor si alte drepturi conexe ;

- O.G. nr.124/1998 - republicata - modificata si completata- privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;

-† Legea nr.51/1995 - modificata si completata - pentru organizarea si exrecitarea profesiei de avocat;

- Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic ;

- Legea nr.509/2002 privind agentii comerciali permanenti;

- Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale; modificata si completata ;

- Legea 85/2006 - privind procedura insolventei;

- Decretul Lege nr.122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale economice straine - modificata si completata;

 

ASIGURARI SOCIALE ( acte normative cu caracter general )

SOMAJ

- Legea nr.76/2002 - cu modificari si completari privind asigurarile pentru somaj;

- H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata ;

 

PENSII

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca - modificata si completata;

 

ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

- Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - modificata si completata;

- Ordinul nr.553/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

 

REGULI GENERALE PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A STRAINILOR SI PRESTAREA MUNCII DE CATRE CETATENII ROMANI IN STRAINATATE

- O.U.G 56/2007 - privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei ;

- Legea nr.156/2000 - modificata si completata - privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate ;

-† H.G. nr. 384/2001 - modificata si completata - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 provind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate ;

- O.U.G. nr.194/2002 - privind regimul strainilor in Romania - republicata;

- Legea nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat;

- H.G. nr.518/1995 - modificata si completata - privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu character temporar;

- H.G. nr.1222/1990 privind regimul impozitelor si taxelor aplicabile reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale sau organizatiilor economice straine, precum si drepturile si obligatiile legate de salarizarea personalului roman, modificat si completat;

 

TIMPUL DE LUCRU SI TIMPUL DE ODIHNA

- H.G. nr.250/1992 - republicat - modificata si completata prin - privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare;

 

IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

- Constitutia Romaniei - republicata

- Legea sanatatii si securitatii in munca L 319/2006

- Norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 - Hotararea nr 1425/2006

- Legea 126/1995 - privind regimul materialelor explozive, MO nr. 298/12/1995, republicata;

- Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contaventiilor , modificata si completata;

- Legea 346/2002 privind asigurarea pt. Accidente de munca si boli profesionale, republicata;

- O.G nr.4/1995 - privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pt. Combaterea bolilor daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, modificata si completata.

- OUG nr.99/2000 - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi exttreme pt. Protectia persoanelor incadrate in munca ;

- Norma metodologica de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

- Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanleor fizice.

- Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase , modificata si completata;

- H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile ;

- H.G nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate refritoare la expunerea lucratorilor la riscurile care genereaza zgomot ;

-† HG.nr.971/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanate la locul de munca ;

- HG 1028/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare ;

-† HG 1048/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de protectie la locul de munca ;

- HG 1049/2006 - modificata si completata - privind cerintele minime de securitate si sanatate pt. Asigurarea securitatii si sanatatii din industria extractiva de suprafata sau subteran ;

-† HG 1050/2006 - pt.asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj;

-† HG 1051/2006 - privind cerintele minime de sanatate si securitate pt. Manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori, in special de afectiuni dorsolombare ;

-† HG nr.1058/2006 - privind cerintele minime privind imbunatatirea securitatii si sanatatii lucratorilor care sunt expusi uni potential risc datorat atmosferelor explosive ;

- HG. nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca

- HG nr. 1092/2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;

-† HG nr. 1135/2006 priivnd cerintele minime de sanatate in munca la bordul navelor de pescuit ;

- HG nr.1136/2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice ;

- HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorat expunerii la azbest ;

- HG.nr.1876/2006 privind cerintele minime de SSM la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii ;

- CERINTE MINIME din 26 iulie 2006 privind identificarea si localizarea echipamentelor destinate prevenirii si stingerii incendiilor

- HOTARARE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- HG nr.1218/2006 privind cerintele minime lucratorilor expusi la factorii de risc agenti chimici ;

-† HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de SSM pt. utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ;

- HOTARARE nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca;

- ORDIN nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator Ón materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

- HOTARARE nr.601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii Ón munca;

- HOTARARE nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

- HOTARARE nr.246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de Óncadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, modificata si completata de H.G. 1622/2008 si H.G. 1627/2009;

- ORDIN nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului;

 


| home | informatii utile | servicii | adresa & program |
| atributii | conducere | legislatie | organizare | contact | declaratii de avere | informatii publice |